Home / Beleidsplan

Beleidsplan

Statutaire doelstelling van de instelling.
Wat wil de instelling bereiken

Ons doel, algemeen geformuleerd in de Akte, is als volgt:
a. het in de regio Rotterdam creëren van een ontmoetingscentrum waar veteranen, ex-militairen, en alle geüniformeerde beroepen en hun relaties herkenning en erkenning vinden.
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Onze doelstelling is om in Rotterdam een veteranenontmoetingscentrum te starten waar iedereen welkom is, waar buiten de veteranen, ook hun partner, eventueel kinderen en burgers welkom zijn. En waar informatie te krijgen is vóór de veteraan maar waar ook informatie te krijgen is over de veteraan: wie hij/zij is, wat hij/zij heeft gedaan, en naar waar men is uitgezonden et cetera. Wij willen met dit veteranenontmoetingscentrum de burger dichter bij de veteraan brengen en de veteraan een podium bieden naar de maatschappij toe. Later willen wij ook ontmoetingsmomenten organiseren voor andere geüniformeerd beroepen, zoals in de akte is opgenomen.

Welke werkzaamheden verricht de instelling?
Wanneer worden welke werkzaamheden uitgevoerd?
En hoe dragen die bij aan het realiseren van de doelstelling?

De werkzaamheden bestaan momenteel uit het maandelijks organiseren en creëren van ontmoetingsavonden voor de veteranen, hun partner en eventueel kinderen. Hiervoor huren we momenteel kantineruimte bij een vereniging. Tijdens de ontmoetingsavonden wordt vanuit de stichting gratis koffie/thee aangeboden aan de bezoekers. Indien we over genoeg financiële middelen beschikken, zullen de ontmoetingsmomenten worden uitgebreid naar meerdere maandelijkse momenten, overdag en s’-avonds. Tevens willen wij voor de veteranen en hun partner uitstapjes organiseren. Maar ook voorlichtingsavonden, lezingen en tentoonstellingen organiseren. Ons uiteindelijke doel is het creëren van een ontmoetingscentrum op een centraal gelegen locatie in Rotterdam.

Hoe krijgt de instelling inkomsten? De wijze van verwerving van inkomsten.
De bekostiging van de stichting geschied door het verkrijgen van subsidies, donaties en sponsorgelden.

Op welke manier en aan welke doelen worden de verkregen inkomsten besteed?
De aangestelde penningmeester beslist samen met het voltallig bestuur over de besteding van de verkregen gelden. Hierbij geldt dat de besluiten unaniem genomen worden en dat alle aanwezig dienen te zijn (of vertegenwoordigd) en alle stemmen moeten akkoord zijn om het besluit aan te nemen. De gelden worden aangewend voor de huur van accommodatie, inventaris en het verwezenlijken van activiteiten ten gunste van de veteranen (bekostiging of tegemoetkoming uitstapjes e.d., hieronder valt niet de consumptie van alcoholische dranken e.d.). Het vermogen is ondergebracht op een ING-rekening (betaalrekening/spaarrekening) ten name van de stichting 010Veteranen en wordt beheerd door de penningmeester. Er wordt geen cash geld aanvaard of beheerd door de stichting 010Veteranen. In geval dat geld overblijft, dan wordt dit gereserveerd voor ons doel: het realiseren van een ontmoetingsruimte, bijvoorbeeld voor de inventaris daarvan.

Beloningsbeleid voor het statutaire bestuur, Raad van Advies en voor de ingezette vrijwilligers.
De stichting is een non-profit organisatie, de bestuurders van de stichting 010Veteranen, Raad van Advies en ingezette vrijwilligers werken geheel kosteloos, de gelden die binnenkomen, komen geheel, 100%, ten goede aan de doelstelling van de stichting en het verwezenlijken hiervan.

Activiteitenverslag van de activiteiten die zijn uitgevoerd
De activiteiten bestaan uit het maandelijks organiseren en creëren van ontmoetingsavonden voor de veteranen, hun partner en eventueel kinderen. Hiervoor huren we momenteel kantineruimte bij een vereniging. Tijdens de ontmoetingsavonden wordt vanuit de stichting gratis koffie/thee aangeboden aan de bezoekers. Sinds de publieke presentatie op 4 september 2023 wordt er maandelijks op de eerste maandag van de maand een veteranenavond georganiseerd.

Toelichting baten en lasten 2023.
De baten betreffen donaties die door enkele veteranen zijn gedaan.
De lasten zijn de kosten die gemoeid zijn met de oprichting van de stichting t.w. notariskosten, kosten Kamer van Koophandel, kosten publieke presentatie bij een restaurant, en huur van kantineruimtes voor de veteranenbijeenkomsten.

Contactgegevens van de instelling:
Secretariaat Stichting 010Veteranen
Wijnhaven 71 F
3011 WK Rotterdam
Telefoon +31630609510

Het RSIN-nummer van de instelling: 865337883
Kamer van Koophandel, KvK-nummer 90500970
Bankrekeningnummer NL94 INGB 0103 0340 56

Functie van de bestuurders
Voorzitter Vincenzo Angelo (Vince) Tunzi
Vicevoorzitter en Penningmeester André Drost
Secretaris Johanna Paulina (Josje) Jens
Algemeen bestuurslid Martinus Hyacinthus Maria (Martin) Faas
Algemeen bestuurslid Willem Jan Albert (Wim) Haveman

Top